کاهش غیر متمرکز بودن اکوسیستم ارزهای دیجیتال

مورگان استنلی در گزارش تحقیقاتی جدید خودگفته که غیرمتمرکزبودن اکوسیستم ارزهای دیجیتال در حال کاهش است. با وجود اینکه بلاک چین‌‌ها غیرمتمرکز هستند، اما راه‌اندازی بخش بزرگی از از شبکه