چگونه پروژه های متاورسی مستعد رشد را برای سرمایه گذاری پیدا کنیم؟

متاورس یک دنیای مجازی می باشد که از واقعیت مجازی و همچنین واقعیت افزوده و رسانه های اجتماعی استفاده می کند و به کاربران اجازه می دهد تا در هر