چرا قبل از ورود به بازارهای مالی باید حتما آموزش ببنیم

ورود به بازارهای مالی بدون آگاهی و علم کافی باعث نابودی و اتلاف وقت شما می شود، شما باید قبل از ورود به این بازارها حتما از افراد متخصص مشاوره