چراباید قبل از ورود به بازارهای مالی از یک متخصص مشاوره بگیریم ؟

از آنجایی که بازارهای مالی پر ریسک است و خیلی از افراد در این تفکر هستند که حتما با آوردن پول می توانند سود کنند ولی نتیجه عکس می گیرند