فدرال رزرو برای سومین‌ بار متوالی نرخ بهره را ۰.۷۵ % افزایش داد

فدرال رزرو پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، برای سومین ‌بار متوالی در سال جاری نرخ بهره را ۰.۷۵ % افزایش داد. همچنین،‌ نرخ