در مصوبات جدید شورای شهر تهران درمورد استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره شده

اعضای شورای شهر تهران اخیراً احکام جدیدی را از برنامه چهارم توسعه شهر تهران تصویب کرده‌اند که در یکی از آنها به توکن‌سازی از دارایی‌های مختلف با استفاده از فناوری