نگاهی به اتفاقات پیرامون مرج اتریوم

با مرج اتریوم این شبکه از سیستم گواه اثبات کار به گواه اثبات سهام مهاجرت می‌کند. در این مقاله می خواهیم نگاهی به اتفاقات پیرامون مرج اتریوم داشته باشیم تا