آلامدا باید ۲۰۰میلیون دلار وام خود را به وویجر دیجیتال بازپرداخت کند

پس از بررسی پرونده دادگاه وویجر، شرکت تحقیقاتی سم بنکمن فرید، آلامدا ریسرچ باید حدود ۲۰۰میلیون دلاری را بازپرداخت کند که از شرکت ویجیر دیجیتال وام گرفته بود. آلامدا باید ۶٬۵۵۳